Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.